Phương pháp thống kê bạc nhớ là gì? Cách sử dụng phương pháp bạc nhớ